Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Säästlik liikuvus

Looduskaitse ja elurikkus

Veemajandus

Energia ja kliimamuutus

Jäätmemajandus

Keskkond ja tervis

Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Balti Keskkonnafoorumi üheks prioriteetseks valdkonnaks on kemikaaliriskide juhtimisalaste seminaride, kohtumiste ja koolituste korraldamine. Eesmärgiks on tõsta teadlikkust, vahetada kogemusi, tõsta suutlikkust ning tugevdada dialoogi ja koostööd ametiasutuste, tööstuse, kaubanduse ja tarbijate vahel. Meie eksperdid on läbi viinud palju seminare ja koolitusi kemikaaliriskijuhtimise, kemikaaliohutuse alaste õigusaktide ning ka REACHi vallas nii ametiasutustele kui tööstusettevõtetele.

LIFE+ projekt: "Mõtle, mida tarbid. Vali vähem ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid"
10/2011 - 03/2015

EuropeAid projekt: Infokampaania teadlikkuse tõstmiseks Valgevenes
08/2012 – 08/2015

LIFE+ projekt: Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse vähendamisel Läänemeres 
01/2009 – 12/2011

Säästlik liikuvus

Mobile2020

MTÜ Balti Keskkonnafoorum osaleb partnerina rahvusvahelises projektis "Jalgrattasõidu osakaalu suurendamine linnatraspordis Kesk- ja Ida-Euroopa riikide väikese ning keskmise suurusega linnades aastaks 2020 (mobile2020)“. Projekti esmärk on aidata kohalikel huvigruppidel innustada linnaelanikke auto asemel kasutama igapäevase liiklusvahendina jalgratast ning tõsta jalgrattasõidu osakaalu üldises linnatranspordis 20%-ni aastaks 2020. Antud eesmärgi saavutamiseks tegeleb projekt võimekuse tõstmisega ja teadmiste levitamisega huvigruppide seas (sh kohalikud omavalitsused), kelle ülesandeks on edendada ning toetada rattaliikluse arengut. Üks oluline eesmärk on juhtida linnaplaneerijate tähelepanu planeerimisprotsessi rollile kergliikluse arengus. Sel eesmärgil viiakse projekti käigus läbi seminare, koolitusi, õppekülastusi, koostatakse taustmaterjale ja viiakse kokku valdkonna erinevad huvigrupid.

Projekti tegevusi viiakse 3 aasta jooksul (2011-2014) ellu 11 Kesk- ja Ida-Euroopa riigis ning Saksamaal ja Hollandis.

Rohkem teavet projekti ja selle tegevuste kohta leiate: www.mobile2020.eu

Projekti koordinaator Eestis: Sandra Oisalu E-post: Sandra.Oisalu@bef.ee tel. (+372) 659 7027

Projekti rahastab Intelligent Energy Europe progamm ja Keskkonna Investeeringute Keskus.

 

 

Looduskaitse ja elurikkus

LIFE+ looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projekt

Balti Keskkonnafoorum osaleb projektis „Mere bioloogilise mitmekesisuse seire ja loodusväärtuste seisundi hindamise uuenduslikud lahendused Läänemeres“ (MARMONI).

Projekti eesmärk: töötada välja kontseptsioonid, et hinnata mereliikide ja –elupaikade seisundit ning erinevate inimtegevuste mõju mere bioloogilisele mitmekesisusele Läänemeres.

Projekti sihiks on luua uuenduslik, ühtsel mere bioloogilise mitmekesisuse indikaatorite süsteemil põhinev seire- ja hindamiskontseptsioon ning testida seire- ja hindamismeetodeid ka praktikas.

Projekti tegevused toimuvad Eesti, Läti, Soome ja Rootsi territoriaalmeres ning majandusvööndis. Projekti eesmärgiks on aidata kaasa piirkondliku lähenemise rakendamisele ning riikidevahelisele koostööle Läänemere bioloogilise mitmekesisuse seires ja seisundi hindamisel.

Projekti kestus: 01.10.2010 – 31.03.2015

Projekti rahastajad: Euroopa Liidu programm LIFE+ Nature & Biodiversity, erinevad doonorid, projekti partnerid

Projekti juhtpartner: Balti Keskkonnafoorum – Läti (projektijuht Heidrun Fammler) Partnerid: Läti Veeökoloogia Instituut, Läti Keskkonnalahenduste Instituut, Läti Loodusfond, Läti Looduskaitseagentuur, Balti Keskkonnafoorum – Eesti, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Soome Keskkonnainstituut, Soome Metsloomade ja Kalanduse Uurimise Instituut, Rootsi Keskkonnakaitse Agentuur.

Projekti koduleht: http://marmoni.balticseaportal.net 

Lisainfo saamiseks palume pöörduda riiklike koordinaatorite poole:

Lätis: Balti Keskkonnafoorum – Läti, Anda Ruskule, anda.ruskule@bef.lv, tel + 371 6735 7548

Eestis: Balti Keskkonnafoorum - Eesti, Laura Remmelgas, laura.remmelgas@bef.ee, tel. + 372 6597 027

Soomes: Soome Keskkonnainstituut, Vivi Fleming-Lehtinen, Vivi.Fleming-Lehtinen@ymparisto.fi tel. + 358 40060 9269

Rootsis: Rootsi Looduskaitseagentuur ,  AquaBiota, Martin Isaeus, martin.isaeus@aquabiota.se, tel. +46 8161 001

Veemajandus

Projekti nimi: Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused (Gauja/Koiva)

Projekti kestus: 01.07.2011 – 30.07.2013

Projekti rahastavad: Eesti-Läti programm 2007-2013 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti juhtpartner: Läti Veeökoloogia Instituut

Projektipartnerid: Balti Keskkonnafoorum - Eesti, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Läti Keskkonna ja Regionaalse Arengu Ministeerium, Läti Ülikooli Bioloogiainstituut, Balti Keskkonnafoorum - Läti.

Projekti peamiseks eesmärgiks on tugevdada ühiste pinna- ja põhjaveeressursside haldamist Gauja/Koiva vesikonnale ühise veemajanduskava loomise kaudu.

 Projekti esmärkideks on: 

  • Piiriüleste veekogude piiride (st vastavate kaardiandmete) ühtlustamine.
  • Valgala jaoks ühtsete veekvaliteedi eesmärkide väljatöötamine.
  • Veemajanduskavade peamiste aspektide lähenemisviiside ja meetodite ühtlustamine.
  • Kulutõhusate meetmete valimine vee seisundi parandamiseks.
  • Teabe levitamine ja elanike kaasamine veemajandusse.

 

Lisainformatsioon: Sandra Oisalu sandra.oisalu@bef.ee +372 6597 027

Energia ja kliimamuutus

PROJEKT: Kliimamuutusega kohanemise strateegiad Balti riikides (BaltClim) Projekti kestus: 11/201 – 03/2013

Projekti taust ja eesmärk: Kuna kliimamuutustega kohanemise valdkond on suhteliselt uus teema, siis puudub siiani Eestis kliimamuutustega kohanemisega tegelev seadus, strateegia või mõni muu õiguslik dokument. Kliimamuutusi on mainitud põgusalt mõningates õigusaktides, kuid seni on puudu ühene arvamus selle kohta, kas kaasata kohanemise teema regionaalsetesse arengukavadesse või teha sootuks eraldi kohanemise strateegia. Lähiaja eesmärkideks oleks kokku koguda teadmistebaas ja ning tugevdada kohanemise alast rahvusvahelist koostööd. Puudulik on ka anaüüs erinevate poliitikameetmete (turupõhised vahendid, suunised, avaliku ja erasektori partnerlus) kasutamise kohta kliimamuutustega kohanemisel. Projekti eesmärgiks oli julgustada huvigruppe riiklikul ja regionaalse tasandil algatama kliimamuutustega kohanemise programme. 

BaltClim projekti rahastas Saksamaa Keskkonnaministeerium Kesk- ja Ida-Euroopa, Kaukasuse ja Kesk-Aasia Keskkonnakaitsealase Nõuande programmi (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia) vahenditest ja Eesti tegevusi toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainformatsioon: Sandra Oisalu Tel: +372 6597 027 sandra.oisalu @bef.ee