Kes me oleme?

Balti Keskkonnafoorum on Eestis ja teistes Balti riikides keskkonnavaldkonnaga seotud inimeste seas tuntud ürituste korraldajana ning on tegutsenud selles valdkonnas kaksteist aastat.

Balti Keskkonnafoorumi poolt korraldatud üritused on alati kõrgetasemelised nii sisuliselt kui ka korralduslikult. Balti Keskkonnafoorumis töötavad oma valdkonna kogemustega eksperdid. Samuti on aastate jooksul kujunenud head kontaktid erinevate ühiskonnagruppidega. 

Mida me teeme?

Balti Keskkonnafoorum on viimastel aastatel suuremat rõhku pööranud keskkonnaharidusele ning erinevate huvigruppide teadlikkuse tõstmisele. Erinevate projektide raames on väljaantud ka erinevaid käsiraamatuid ning infobrošüüre.

Projektitegevused hõlmavad alljärgnevaid keskkonnapoliitika valdkondi:

  • Kemikaalipoliitika arendamine ja kemikaalide käitlemine tööstuses.
  • Looduskaitse ja Natura 2000 rakendamine.
  • Veepoliitika ja vesikondade majandamine.
  • Jäätmed ja ohtlike jäätmete käitlemine.
  • Tööstusreostuse vähendamine.
  • Energiatõhusus ja taastuvenergiaallikad.
  • Tarbijate teadlikkuse suurendamine toodete valiku ja käsitsemise osas.
  • Keskkonnapoliitika jõustamine ja rakendamine riiklikul ja kohalikul tasandil.

 

 

Mis on BEF Group?

Ajalugu

1995. aastal asutasid Balti riikide ja Saksamaa keskkonnaministeeriumid ning Euroopa Komisjon Balti Keskkonnafoorumi (BEF), mille eesmärgiks oli projektipõhise tegevuse kaudu tugevdada Balti riikide keskkonnaasutuste koostööd. Koostöö edendamiseks viidi sidusrühmadele läbi seminare, koolitusi ja teabepäevi ning anti välja Euroopa Liidu keskkonnapoliitika alaseid trükiseid. Aja möödudes projekti pikendati ning tegevusega haarati senisest laiemaid valdkondi. BEF sai Balti riikides tuntuks keskkonnasidusrühmade võrgustikutöö edendamise ja kogemuste vahetamise institutsioonina. Organisatsioon osales aktiivselt EL liitumisega seotud tegevuses Balti riikides ning korraldas arvukaid üritusi ja koolitusi, millega suurendati elanikkonna teadmisi siseriiklikusse õigusesse ülevõetavatest EL keskkonnaõigusaktidest. BEF aitas läbi viia teemakohaseid arutelusid ning teadmiste ja kogemuste vahetamist, et tagada EL keskkonnaõiguse edukas rakendamine Balti riikides.

Uus BEF

Võrgustiku aktiivse tegevuse jätkamiseks asutas BEFi meeskond 2003. aastal Lätis, Eestis, Leedus ja Saksamaal mittetulundusühingud. Ühiste eesmärkide ja tegevustega MTÜd moodustavad üheskoos “BEF Grupi”, kusjuures iga MTÜ on õiguslikult ja majanduslikult iseseisev organisatsioon. MTÜde koostööleping sätestab koostöövormiks võrgustikutöö. Koostöölepingu kohaselt on BEF võrgustiku juhtpartneriks BEF Läti, teised organisatsioonid on selle liikmed. 2004. aastast teeb BEF Grupp koostööd St. Petersburgi Piiriülese Koostöö Keskusega, millest sai 2005. aastal BEF Grupi ametlik liige. Viis kõnealust iseseisvat MTÜd viivad üheskoos läbi projekte eelkõige Läänemere piirkonnas, mis on BEF Grupi tegevuse sihtala. Lisaks valdavalt rahvusvahelistele koostööprojektidele tegutseb iga MTÜ ka oma riigi tasandil. BEF mittetulundusühingute tegevus on projektipõhine ning sõltub toetustest ja lepingutest. 2006. aastal sai võrgustik esmakordselt EL väikefondidest toetust, mis on suunatud enam kui kolmes riigis tegutsevatele keskkonnaalastele MTÜdele. BEF Grupi põhieesmärgiks on keskkonnapoliitika edendamine asjakohaste tegevuste läbiviimise, kogemuste edastamise ja sidusrühmadevahelise koostöö arendamise kaudu Läänemere piirkonnas. Kavas on laiendada tegevust ka teistesse Ida-Euroopa riikidesse, et kasutada ära Balti riikide soodsat geograafilist asendit ja edendada koostööd naaberriikide Venemaa, Valgevene ja Ukrainaga.