Energia ja kliimamuutus

PROJEKT: Kliimamuutusega kohanemise strateegiad Balti riikides (BaltClim) Projekti kestus: 11/201 – 03/2013

Projekti taust ja eesmärk: Kuna kliimamuutustega kohanemise valdkond on suhteliselt uus teema, siis puudub siiani Eestis kliimamuutustega kohanemisega tegelev seadus, strateegia või mõni muu õiguslik dokument. Kliimamuutusi on mainitud põgusalt mõningates õigusaktides, kuid seni on puudu ühene arvamus selle kohta, kas kaasata kohanemise teema regionaalsetesse arengukavadesse või teha sootuks eraldi kohanemise strateegia. Lähiaja eesmärkideks oleks kokku koguda teadmistebaas ja ning tugevdada kohanemise alast rahvusvahelist koostööd. Puudulik on ka anaüüs erinevate poliitikameetmete (turupõhised vahendid, suunised, avaliku ja erasektori partnerlus) kasutamise kohta kliimamuutustega kohanemisel. Projekti eesmärgiks oli julgustada huvigruppe riiklikul ja regionaalse tasandil algatama kliimamuutustega kohanemise programme. 

BaltClim projekti rahastas Saksamaa Keskkonnaministeerium Kesk- ja Ida-Euroopa, Kaukasuse ja Kesk-Aasia Keskkonnakaitsealase Nõuande programmi (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia) vahenditest ja Eesti tegevusi toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainformatsioon: Sandra Oisalu Tel: +372 6597 027 sandra.oisalu @bef.ee